استعلام قیمت

نارکولپسی (دکتر امیر دولت آبادی ) بخش دومنارکولپسی (دکتر امیر دولت آبادی ) بخش دوم

پلی سومنوگرافی (Polysomnography ):

تشخیص نارکولپسی با شرح حال پرخوابی روزانه و کاتاپلکسی داده می شود. بررسی خواب شبانه با پلی سومنوگرافی آرمون چندگانه نهفتگی خواب و برای تایید تشخیص ورد سایر اختلالات خواب توصیه می شود. اما اگر بیمار کاتاپلکسی نداشت،برای تشخیص باید پلی سومنوگرافی و MLST انجام داد، یابیمار باید درپلی سومنوگرافی کاهش تاخیر REM زیر ۲۰ دقیقه داشته باشد، یادر MSLT متوسط زمان تغییر خواب زیر ۵ دقیقه بوده، و یا ۲ یا بیشتر خواب REM درپریودهای MSLT)) داشته باشند. به علاوه ، باید سایر بیماری هایی که علایم مشابه میدهند(مثل تغییرات دارویی جدید و آپنه انسدادی خواب) رد شوند.

پلی سومنوگرافی در نارکولپسی غالبا قطعه قطعه شدن خواب و PLMS رانشان میدهد.تاخیر خواب معمولا کوتاه است. تاخیر خواب REM (از شروع خواب تا اولین دوره REM) کوچکتر یامساوی ۲۰ دقیقه است، که این یافته در ۴۰تا ۵۰ درصد موارد دیده میشود.به علاوه ، این امر دربیماری های دیگری مثل آپنه خواب ،افسردگی، قطع داروهای سرکوب کننده REM و محرومیت از خواب REM  به هرعلت دیده میشود.

در MSLTکه روز بعدازپلی سومنوگرافی شبانه انجام میشود، بیماردر۵ پریود(معمولا ۱۰ صبح،۱۲ ظهر، ۲و۴ و۶ بعد از ظهر) درهمان اتاقی که پلی سومنوگرافی انجام میشود،پس ازوصل کردن الکترود های EEG ، EMG ومعمولا EKG و airflow درحالی که دراز کشیده است و لباس های راحت پوشیده و چراغ اتاق خاموش میشود سعی میکند که به خواب رود.

به بیمار ۲۰ دقیقه فرصت داده میشود که به خواب رود وپس از به خواب رفتن ۱۵ دقیقه خواب وی ثبت میشود،تا بببینیم آیا به خواب REM میرود یا خیر.اگربیمارزودتر به خواب REM رفت، تست در آن پریود قطع میشود.دربین پریود ها بیمار از تخت برخواسته و تا پریود بعدی بیمار میماند.نکته مهم این است که گاهی مواقع لازم است که تست چند بار تکرار شود تا تشخیص داده شود.همچنین، تست های فوق در بعضی بیماری های خواب،به ویژه آپنه انسدادی خواب،میتواند مثبت شود.

چنانچه پلی سومنوگرافی درشب قبل آپنه خواب رانشان داد توصیه میشود که پس از درمان آن MSLT انجام شود.به علاوه بیمار درهفته قبل از تست بی خوابی نداشته باشد وترجیحا ۲تا۳ هفته قبل از تست داروهای موثر روی خواب یا خواب REM  مصرف نکرده باشد.

جدول۲-یافته های پلی سومنوگرافی و آزمون چندگانه نهفتگی خواب در نارکولپسی و اختلالات تنفسی خواب

  نارکولپسی وکاتاپلکسی  

نارکولپسی بدون کاتاپلکسی

 

اختلالات تنفسی خواب
پلی سومنوگرافی:
تاخیر REM زیر۲۰ دقیقه
۳۳% ۲۴% ۱%
 MSLT: الف-دویا بیشتر خواب همراه با REM ۷۴% ۹۱% ۷%
MSLT: ب-متوسط زمان تاخیر خواب زیر ۵ دقیقه ۸۷% ۸۱% ۳۹%

MSLT: الف و ب

۶۷% ۷۵% ۴%

درمان نارکولپسی:

درمان دردو قسمت توضیح داده میشود:درمان پرخوابی روزانه و درمان کاتاپلکسی/ توهمات شروع خواب.دردرمان پرخوابی روزانه نخست به پلی سومنوگرافی بیمار دقت میکنیم.آیا قسمتی از پرخوابی بیمار میتواند دراثربیدار شدن ناشی از PLMS یا آپنه خواب باشد؟ دراین صورت باید این اختلالات درمان شود .

آیا بهداشت خواب رعایت میشود؟ بهداشت خواب و مدت زمان خواب باید در حد مناسب باشد.اگر خواب آلودگی بیمار باچرت کوتاه درروز بهترمیشود،بایستی به این کار اقدام ورزد.در درمان دارویی ازداروهای محرک استفاده میشود.این داروها باافزایش نوراپی نفرین و دوپامین درسیناپس اثر میکنند.

پرخوابی روزانه در۶۰تا ۸۰ بیماران بااین داروها کنترل می شوند.

جدول ۳- داروهای به کاررفته در پرخوابی بیش ازحد روزانه (EDS)

دارو نام تجارتی دوز حداکثر دوز روزانه(mg) نیمه مر(ساعت) بعضی از عوارض جانبی
pemoline cylert ۱۸.۷۵-۳۷.۵Mgqd

(۱۸.۷۵ ۳۷.۵ Tabs)

۱۵۰ ۱۲بزرگسالان

هپاتیت،

نارسایی کبد

methyiphenidate ritalin ۱۰-۵Mg bid or tid ( 5٬۱۰٬۲۰Mg Tabs) ۱۰۰ ۲-۴

Nervousness

لرزش،سردرد، تپش قلب

 

dextroamphetamine Dexedrine

Dextrostat

others

۵ mg qd to bid

۵٬۱۰(mg tabs)

۶۰ ۱۰٬۳۰

Nervousness

لرزش،سردرد،

تپش قلب

 

methamphetamine dexosyn ۵ mg qd

(۵-۱۰Mg Tabs)

۶۰ ۱۲-۳۴

Nervousness

لرزش،سردرد،

تپش قلب

 

selegiline eldepryl ۱۰ ٬۲۰ Mg

۵٬۱۰ (Mg bid)

۲۰ ۹-۱۴

تهوع،dizziness

کنفوزیون،خشکی دهان

modafinil provigil ۲۰۰ or 400 mg qd ۴۰۰ ۱۰-۱۲

Nervousness

سر درد

  (۱۰۰-۲۰۰ mg tabs) تداخلات دارویی

سه داروی مت آفتامین،دکستروآفتامین ومتیل فینیدیت جزو گروه محرک ها هستند و هرسه اعتیاد آور هستند.متیل فنیدیت نسبت به دو داروی دیگر نیمه ی عمر کمتری دارد و بنابراین باید در دو یا سه نوبت درروز تجویز شود، اما عوارض آن نسبت به دو داروی دیگر کمتر بوده و معمولا ترجیح داده شده و داروی به کار رفته در موارد متوسط تا شدید نارکولپسی است.پیک اثر این دارو معمولا ۱تا ۳ ساعت پس از مصرف است و باید حداقل ۱ ساعت قبل از زمان مطلوب برای ثمر بخشی مصرف شود.عوارض این داروها متعدد است.

ایجاد تحمل به دارو بیمار را وا می دارد دوز دارو را مرتبا افزایش دهد.استراحت دارویی کمک کننده است،هرچند باعث خواب آلودگی شدید بیمار میشود.

این دارو ممکن است باعث افزایش فشارخون شود،هرچند این امر در اشخاص بافشارخون طبیعی کمتر دیده میشود.این دارو باعث بی خوابی میشود ونباید قبل ازخواب شبانه به کار رود.همچنین، این داروها باعث سوظن یاتوهم میشوند، اما بروز تظاهرات روان پزشکی شدید بدون زمینه ی قبلی اختلالات روانی نادر است.

پمولین میتواند درموارد خفیف بیماری به کاررود، اما به علت عوارض شدید کبدی داروی خط اول نیست.مودافینیل داروی جدیدی با مکانیسم ناشناخته است که اثر بیدار کننده ی آن منحصر به بیماران نارکولپسی نیست.شواهدی دال بر این که این دارو بر کیفیت خواب اثر گذاشته یا ایجاد تحمل کند وجود ندارد.

احتمال سومصرف آن کم است و میتوان آن را دریک دوز روزانه داد،اما به نظر نمیرسد که موثرترازداروهای محرک دیگرباشد و بسیاری از پزشکان براین باورند که اثر آن کمتراز متیل فنیدیت است.مودافینیل تنها دارویی است که با تایید FDA در درمان نارکولپسی به کار میرود.این دارو محرک نیست.

سلژیلین داروی دیگری است که مهارکننده  MAOتیپB است.این دارو در درمان کاتاپلکسی هم موثر است، اما بیمار باید رژیم غذایی با تیرامین کم داشته باشد وگرنه عوارضی مثل حملات افزایش فشارخون در انتظار آنان است. دردرمان کاتاپلکسی/توهمات شروع خواب از دوزهای پایین ضد افسردگی های سه حلقه ای استفاده میشود.پروتریپ تیلین با دوز ۵تا۳۰ میلی گرم روزانه، ایمی پرامین بادوز ۲۵تا۲۰۰ میلی گرم روزانه، و کلومی پرامین با دوز ۷۵تا ۱۲۵ میلی گرم روزانه به کار میرود.

قطع مصرف این داروها و مصرف پرازوسین میتواند باعث افزایش فرکانس حملات کاتاپلکسی شود.مهارکننده های بازجذب سروتونین مثل فلوکستین ، بادوز ۲۰تا۸۰ میلی گرم روزانه، و ونلافاکسین در درمان این اختلال به کار میروند.کاربامازپین هم در درمان یک بیمار با موفقیت به کار رفته است.داروی دیگر به کاررفته گاما-هیدروکسی برتیرات(GBH٬sodium oxybate٬Xyrem٬date-rape drug) است.پتانسیل استفاده ی نابه جا ازاین دارو زیاد است و باید به این نکته توجه شود.

                                        ***       گردآوری و تایپینگ توسط شرکت بنیان طب جراح       ***

  • منبع: کتاب خلاصه سخنرانیهای اولین سمینار آموزشی اختلالات و روشهای تشخیص و درمان

بخش دوم سخنرانی دکتر دولت آبادی

دکتر امیر دولت آبادی (متخصص بیماری های مغز و اعصاب)

آدرس مطب دکتر امیر دولت آبادی : تهران – منطقه ۱۲ – انقلاب – روبروی خیابان استاد نجات الهی (ویلا) – خ. پارس – بیمارستان دادگستری

اشتراک گذاری :

برچسب ها


مطالب مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *