⭐️⭐️ سایت در حال بروزرسانی میباشد ⭐️⭐️

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

توصیه ها در خصوص مصرف مکمل ویتامین D در پیشگیری از ویروس 19-COVID

زمان مطالعه15 دقیقه

ویتامین d
تاریخ انتشار : 13 مارس 2020تعداد بازدید : 7نویسنده : دسته بندی : مقالات
پرینت مقالـه

می پسنـدم0

اشتراک گذاری

اندازه متن12

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري COVID-19

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ویتامین D در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻰ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻜﺮر ﺑﺮ ﺗﺪاوم اﺟﺮاى ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D در ﮔﺮوه ﻫﺎى ﺳﻨﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرى ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى، ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزى در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻨﺜﻰ ﻧﻤﻮدن ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه در ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻰ روﻳﻪ و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻى ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ”د” در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻣﮕﺎدوز ﻳﺎ دوز ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى (ﻣﺎﻫﻰ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻜﻤﻞ ٥٠٠٠٠ واﺣﺪى)، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺰوﻣﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻰ ویتامین D ﻧﻴﺴﺖ.
  • وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ داراى ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى در ﺑﺪن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ
  • ﻛﻤﺒﻮد ویتامین D در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﻗﻠﺒﻰ-ﻋﺮوﻗﻰ، دﻳﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺧﻮداﻳﻤﻨﻰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  • از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺒﻮد رﻳﺰ ﻣﻐﺬى ﻫﺎ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ ﻛﺸﻮر: ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى ، ﻏﻨﻰ ﺳﺎزى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ وآﻣﻮزش و اﺻﻼح اﻟﮕﻮى ﻏﺬاﻳﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
  • ویتامین D را ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد: ﺗﻮﻟﻴﺪ در داﺧﻞ ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎى ﺣﺎوى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD و ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ.
  • ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﺮاى ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎى ﺳﻨﻰ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺟﺪول١: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﺳﻨﻰ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ (ﻣﻨﺒﻊ: ٢٠١٧ Kraus)

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD

 

 

ﺟﺪول٢: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻛﻔﺎﻳﺖ ٢٥ دى ﻫﻴﺪروﻛﺴﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ٣D ﺳﺮم (ﻣﻨﺒﻊ: اﻧﺠﻤﻦ ﻏﺪد درون رﻳﺰ اﻣﺮﻳﻜﺎ ٢٠١١)

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻛﻔﺎﻳﺖ ٢٥ دى ﻫﻴﺪروﻛﺴﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ٣D

 

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود. ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD از ﺣﺪود ٢٤ درﺻﺪ در ﻛﻮدﻛﺎن ٢٣-١٥ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ٨٦ درﺻﺪ در ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى ﺳﻨﻰ دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٣ در ﺣﺎل اﺟﺮا در ﻛﺸﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺟﺪول٣: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرى ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرى ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D

ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎى ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺣﺎوى ﻛﻠﺴﻴﻢ (ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت، اﻧﻮاع ﻛﻠﻢ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و …) و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D (ﻣﺎﻫﻰ ﻫﺎى ﭼﺮب، ﻟﺒﻨﻴﺎت، زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و …) ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ (Upper Limit) وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﺳﻨﻰ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن روزاﻧﻪ ٤٠٠٠ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺑﺮاى ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل ٢٥٠٠ ﻣﻴﻠﻰ ﮔﺮم در روز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٠٠٠/١٠ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در روز در ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﻮد.

  • ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻜﻤﻞ ٥٠ ﻫﺰار واﺣﺪى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﺎ ﻗﺮص ﻛﻠﺴﻴﻢ D ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﺑﻮده و در ﻣﺤﺪوده اﻳﻤﻦ از ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﻗﺮار دارد. ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﻴﻞ ﺷﻮد.
  • ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ”D” در زﻧﺎن ﺑﺎردار، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى روزاﻧﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎردار (١٠٠٠ واﺣﺪ روزاﻧﻪ)اﻗﺪام ﺷﻮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺗﺰرﻳﻘﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ”D”، زﻳﺴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪارد ﻟﺬا در ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﺷﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻰ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D :

در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ ویتامین D ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن (ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻠﺴﻤﻰ١) اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺘﺎ” ﺑﺎﻻ و ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻰ ﻋﺮوق (ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺟﺪار ﻋﺮوق) ﺷﻮد .

در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﻮى ﻳﺎ ﻋﻤﺪى، ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺒﻮﺳﺖ، ﺿﻌﻒ، ﺧﺴﺘﮕﻰ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻰ، ﺳﺮدرد، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﭘﺮﻧﻮﺷﻰ، ﺧﺸﻜﻰ دﻫﺎن، ﻃﻌﻢ آﻫﻦ در دﻫﺎن، ﺗﻬﻮع و از دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ، ﺗﻜﺮر ادرار و ﻛﺎﻫﺶ وزن اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى در اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺷﺎﻳﻌﺎت و دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ویتامین D درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ:

ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﺮ روى ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻋﻔﻮﻧﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻫﻨﻤﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ. آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D درﭘﻴﺸﮕﻴﺮى و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﺮادى ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺳﺮم آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ٢٥ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D در دوزﻫﺎى ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

راﻫﻜﺎر درﻣﺎﻧﻰ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦD : 

ﺑﺮاى ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﻰ ﻳﺘﺎﻣﻴﻦِو D ﻛﻤﺘﺮ از ١٠ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻰ ﻟﻴﺘﺮ، روشﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:

.١دوز ٠٠٠،٥٠ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻰ ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﻣﺪت ٨ ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرى، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺮل ٥٠٠٠٠ واﺣﺪى اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ

.٢دوز ٠٠٠،٥٠ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦِD ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻰ ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﻴﻦ ١٢ ﺗﺎ ١٨ ﺑﻪ ﻣﺪت ٦ ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرى، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺮل ٥٠٠٠٠ واﺣﺪى اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ

ﻫﺪف رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D (٢٥ دى ﻫﻴﺪروﻛﺴﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ٣D ﺳﺮم) ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٣٠ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻰ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ:

:World Health Organization (WHO), Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Available on

https://www. WHO. Int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Feb 2020


 :World Health Organization ( WHO), Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Available on

https://www. WHO. Int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200221-sitrep-32-covid-19. Feb 2020


 :Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Available on

http://www. FAO. Org/2019 -ncov/en/. Feb 2020


 Holick MF et al . Evaluation, treatment, and preventon of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;  96:1911-30. Copyright  ©2019 American Associa7on of Clinical Endocrinologists


Kathleen Mahan, Raymond, Janice. Kraus’s food & the nutrition care process . 14th Ed. Missouri: Elsevier. 2017


Ross AC, Calallero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, editors. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins. 2014


دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﻛﺸﻮرى ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎرى ﺑﺎ ﻣﮕﺎدوز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ”د” ﻣﻮرخ ٢٢/٦/١٣٩٦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ١٠١٩٥/د٣١١. دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻰ.

 

 

 


 

               ***       گردآوری و تایپینگ توسط شرکت بنیان طب جراح       ***

ارسال دیدگاه
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول